dissabte, de març 04, 2006

Descripció del nostre projecte escolta

1. L’àmbit del Projecte és Catalunya i s’adreça de manera proactiva i prioritàriament a les àrees urbanes més grans, sense que aquesta prioritat signifiqui negar-se a acollir iniciatives que puguin produir-se en altres àmbits territorials.

2. El projecte passa per configurar un nucli inicial de Caps i escoltes que procedeixin de l’àmbit catòlic practicant, per tal de garantir la identitat cristiana del projecte. No és concebible una estructura inicial on hi ha uns Caps que “evangelitzen”, i uns nois a “convertir-se”, sinó que el procés ha de començar per un ambient previ constituït alhora per Caps i nois. A partir d’aquest nucli que forma la massa crítica necessària per començar la iniciativa, el moviment s’adreça a:

a. Els pares en general.
b. Els mateixos nois.
c. L’escola cristiana.
d. Parròquies on els rectors estiguin interessats.
e. Bisbats on el bisbe tingui un especial interès.
f. L’entorn territorial de l’agrupament.

3. Es començarà per constituir les primeres Seccions, Clans o Comunitats de Ruta per a nois, després per a noies i en una fase subsegüent per a llobatons, és a dir, pels menors de 12 anys.CONCLUSIÓ.

Els objectius prioritaris del projecte són:

1. Mantenir la vinculació amb l’Església entre la preparació de la Primera Comunió i tot el procés posterior fins la joventut adulta. Particularment, l'escoltisme catòlic ha demostrat ser una eina molt adequada per a les parròquies, omplint el buit entre les catequesis de Primera Comunió i de Confirmació.

2. Oferir als pares i les escoles i centres, un complement sòlid, segur i confiable a les seva tasca educativa, de manera que pares i escoles puguin gaudir d’un reforç en les seves funcions en el camp complementari del lleure dels nois i noies, oferint així una formació integral.